Дезинфектант бактерицидно, дрождецидно и ограничено вирусоцидно действие

Производител: Ecocleaner (КРИСАЛ БАЛКАН РВД), София

ДЕЗИНФЕКТАНТ * ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

Дезинфектант – Готов за употреба с бактерицидно, дрождецидно и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

Вид на боцида съгласно приложение на Регламент(ЕС) N 528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 май 2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди:

Област на приложение:

  • дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изключение

на туберкулозни отделения и изолационни помещения);

  • дезинфекция в обекти за производство и търговия с храни;

  • дезинфекция в обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, учреждения, офиси, магазини, жилищни сгради, СПА центрове, козметични и фризьорси салони, маникюр, спортни и фитнес зали и други);

  • дезинфекция във ветеринарната практика и в обекти за отглеждане на животни;

  • дезинфекция на повърхности свързани с настаняване или превоз на животни;

  • дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти с изключение на цитоскопи и други финни медицински инструменти преди почистване и стерилизация, лабораторна стъклария и други;

  • дезинфекция на текстил (работно облекло, болнично и спално бельо).

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба.

Почистете повърхностите/материалите, ако е необходимо, подсушете и обработете с биоцидния препарат.

Разтворa се нанася чрез избърсване, напръскване или потапяне.

Внимание: Продуктът е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална

Активно вещество: Дидецилдиметиламониев хлорид 0.08 g/ 100 g

pH 6,5-8,0 (g/l ; 20,0оC) Сигнална дума: Внимание

Количество: 500 мл

6.50лв.

19 Посетители гледат този продукт в момента!
4

Онлайн плащане​

Плати лесно и удобно

icons-natural (1)

Бърза Доставка

До офис или адрес

1

Сигурност

Безопасно пазаруване

3

Връщане

В рамките на 30 дни

Описание

Dezinfectant * Ready for use

Биоциден препарат с бактерицидно, дрождецидно

и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие.

Разрешение за предоставяне на пазара 2831-1/19.06.2020 г.

Главна група 1: Дезинфектанти

Продуктов тип 2: Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

Продуктов тип 3: Ветеринарна хигиена

Продуктов тип 4: Област на употреба, свързана с храни и фуражи

Начин на употреба: Биоцидът е готов за употреба.

Почистете повърхностите/материалите, ако е необходимо, подсушете и обработете с биоцидния препарат.

Разтворa се нанася чрез избърсване, напръскване или потапяне.

Разходна норма: минимум 50 ml биоцид /m² (или 5 биоцид/100 ) повърхност или до пълно омокряне на повърхността.

При потапяне – до пълно покриване на обектите с биоцида.

Време за въздействие: минимум 5 минути.

След изтичане времето на въздействие, повърхностите влизащи в контакт с храни се изплакват с питейна вода.

Употребата на биоцида във ветеринарната практика, в обекти за отглеждане, настаняване и превоз на животни се извършва без присъствието на животните в тях.

Достъпът на животни се разрешава след добро проветряване в продължение на 20-30 минути и пълно изсъхване на третираните повърхности.

Внимание: Продуктът е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална

Активно вещество: Дидецилдиметиламониев хлорид 0.08 g/ 100 g

pH 6,5-8,0 (g/l ; 20,0оC) Сигнална дума: Внимание

Изречения за опасност: H315 Предизвиква дразнене на кожата

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност: Да се държи далече извън обсега на деца. Да се измият ръцете старателно след употреба. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба

Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично.

При вдишване: Осигуряване достъп на чист въздух. При наличие на оплakвания да се потърси медицинска помощ.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинална плътно затворена опаковка в сухо и добре проветрявано помещение , далече от директна слънчева светлина и източници на топлина и запалване. Да не се пуши. Да се държи далече от достъпа на деца.

Обезвреждане: В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 53/2012 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

Отзиви (0)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Дезинфектант бактерицидно, дрождецидно и ограничено вирусоцидно действие“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кафе For X5

Наличен

55.00лв.