Дезинфектант – широкоспектърен за всички повърхности

Производител: Ecocleaner (КРИСАЛ БАЛКАН РВД), България

Биоциден препарат с бактерицидно, фунгицидно, частично вирусоцидно (вируси с обвивка, включително HBV и HIV) и алгицидно действие. Концентрат.

Област на приложение:

 • Дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изкл. на туберкулозни отделения и изолационни помещения)
 • обекти за производство и търговия с храни (хранително-вкусова промишленост, ресторанти, заведения за бързо хранене, ученически и студентски столове)
 • обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, спортни зали)
 • Дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти след тяхното използване и преди стерилизация с изключение на цитоскопи и други финни медицински инструменти
 • Дезинфекция на текстил/работно облекло, спално бельо
 • Третиране на води в технически басейни, охладителни кули в хранителната индустрия
 • Отстраняване на алги от повърхности ( стени, натрупвания)

Внимание: Продуктът  е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална

Съдържа: катионни ПАВ <5%

Активно вещество: Дидецилдиметил амониев хлорид  4.0 g/ 100 g

pH 6,5-8 (g/l ; 20,0оC)

Сигнална дума:  Опасно

Количество: 1 литър

17.00лв.

16 Посетители гледат този продукт в момента!
4

Онлайн плащане​

Плати лесно и удобно

icons-natural (1)

Бърза Доставка

До офис или адрес

1

Сигурност

Безопасно пазаруване

3

Връщане

В рамките на 30 дни

Описание

Разрешение за пускане на пазара от МЗ  2073/11.01.2017

Вид на боцида съгласно приложение V на Регламент(ЕС) N 528/2012 на ЕП и на Съвета от 22 май 2012 относно предоставянето на пазара и употреба на биоциди:

Област на приложение:

 • Дезинфекция на повърхности в здравни и лечебни заведения (с изкл. на туберкулозни отделения и изолационни помещения)
 • обекти за производство и търговия с храни (хранително-вкусова промишленост, ресторанти, заведения за бързо хранене, ученически и студентски столове)
 • обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, спортни зали)
 • Дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти след тяхното използване и преди стерилизация с изключение на цитоскопи и други финни медицински инструменти
 • Дезинфекция на текстил/работно облекло, спално бельо
 • Третиране на води в технически басейни, охладителни кули в хранителната индустрия
 • Отстраняване на алги от повърхности ( стени, натрупвания)

За ръчна и машинна дезинфекция на повърхности (подове, стени и предмети, санитарни помещения и тоалетни, стъклени и керамични повърхности, алуминий, PVC, текстил и др.) Икономик Дезинфектант е изключителен икономичен и ефективен.

Указания за употреба:

Разклатете преди употреба. Почистете основно повърхностите и материалите, ако е необходимо. Пригответе работния разтвор в указаната концентрация и обработете дадените повърхности.      Ако обработените повърхности имат контакт с храни или напитки след обработката, е необходимо те да бъдат изплакнати с вода след изтичане на експозиционото време.

За дезинфекция повърхности (стени, подове, мебели, оборудване в кухненски сектори, тоалетни и други повърхности в санитарни помещения, медицински и стоматологични инструменти (с изключение на цитоскопи и други фини медицински инструменти след тяхното използване и преди стерилизация):

 • Използвайте 1-2 % работен разтвор (10-20 ml препарат Дезифектант в до 1 L вода)  при експозиция минимум 5 мин.

За дезинфекция на текстил (спално бельо, работно облекло и др.):

 • Използвайте 1-2 % работен разтвор (10-20 ml препарат Дезифектант в до 1 L вода)  при експозиция минимум 10-15 мин.

Дезинфекция на щайги за плодове и картофи за семе, дезинфекция на празни складови помещения ( стени, тавани, подове):

 • За влажна повърхност се изготвя 4% работен разтвор, като 400 мл. Дезинфектант се разреждат в до 10 л. вода.
 • За сухи повърхности: 2% работен разтвор ( 200 мл Дезинфектант в до 10 л. вода). Нанася се чрез напръскване до пълно омокряне. Щайгите се потапят в 2% работен разтвор.

Дезинфекция на машини за изваждане, транспорт и обработка на картофи за семе:

 • Изготвя се 4% работен разтвор, като 400 мл. Дезинфектант се разтварят в до 10 л. вода. Работният разтвор се нанася чрез напръскване или с четка.

Дезинфекция и отстраняване на алги от стъклени повърхности и материали в празни оранжерии

 • Изготвя се работен разтвор, като 625 мл. Дезинфектант се разтварят в до 10 л. вода. Повърхностите се напръскват обилно с разтвора или се нанася с четка, като не е необходимо последващо почистване. След няколко дни или преди ново засаждане на растения, третираните повърхности се почистват със силна струя вода или с четка и вода.

Дезинфекция и отстраняване на алги от повърхности (стени, покриви, плочки, подове, градинска мебел):

 • Изготвя се 6% работен разтвор, като 600 мл. Дезинфектант се разтварят в до 10 л. вода. Повърхностите се напръскват или забърсват без да се отмиват.

Разходна норма: 50 ml/m²

Внимание: Продуктът  е несъвместим със сапуни или синтетични почистващи препарати.

Категория на потребителите: професионална

Съдържа: катионни ПАВ <5%

Активно вещество: Дидецилдиметил амониев хлорид  4.0 g/ 100 g

pH 6,5-8 (g/l ; 20,0оC)

Сигнална дума:  Опасно

Изречения за опасност:

 • H318 Причинява сериозно увреждане на очите
 • H315 Причинява дразнене на кожата.

Препоръки за безопасност:

 • Р102 Да се държи далече извън обсега на деца.
 • Р264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
 • Р280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
 • Р302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.
 • Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
 • Р332+Р313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
 • Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
 • Р362 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба

Мерки за първа помощ: Лечението е симптоматично.

При вдишване: Осигуряване  достъп на чист въздух.  При наличие на оплakвания да се потърси медицинска помощ.

Условия за съхранение: Да се съхранява в оригинална  плътно затворена опаковка  в  сухо и добре проветрявано  помещение ,  далече от директна слънчева светлина и  източници на топлина и запалване. Да не се пуши. Да се държи далече от достъпа на деца.

Обезвреждане: В случай на инцидент и/или разливане на препарата да се предприемани мерки за неговото локализиране и ограничаване, а събраното количество от препарата да се съхранява временно в специални плътно затварящи се и обозначени съдове, след което да се предава на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците ( ДВ, бр. 53/2012 г). Да се предприемат мерки за недопускане на замърсяване на повърхностните и подземните води, почвата, както и изпускане в канализацията.

Отзиви (0)

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Дезинфектант – широкоспектърен за всички повърхности“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *